Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Görev Alacak Eğitim Personeline İlişkin Duyuru ve Dernek Görüşü

 

 

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_08/08045252_eitimverecekpersonel.pdf

 

 
Konu: Tereddüt edilen hususlar 13.08.2014Sayın

Üyemiz

İLGİ: a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 07.08.2014 gün ve 3270453 sayılı yazısı;

b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.08.2014 gün ve 3297334 sayılı yazısı;

c) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.08.2014 gün ve 3245658 sayılı kurul mütalaası;

d) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 27.03.2009 gün ve 3023 sayılı yazısı eki Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26.03.2009 gün ve 2310 sayılı kurul mütalaası;

e) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.07.2009 gün ve 5084 sayılı kurul mütalaası; (İlgi (d) de değişiklik içeren)

f) 18 Mayıs 2012 gün ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği;Derneğimiz web sayfasında da ilan edilen ilgi (a) yazı ile ilgi (b) yazı ve bu yazıda konu edilen ilgi (c) mütalaa üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

a) Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 05.06.2014 gün ve 2296439 sayılı yazıları üzerine 01.07.2014 tarihinde beş ilde, 01.08.2014 tarihindede oniki ilde Kimlik Doğrulama Sisteminin uygulanmasına başlanıldığı malumlarınızdır.

Uygulamanın başladığı illerdeki kurum sahibi/yöneticisi arkadaşlarımızdan alınan uygulamaya ilişkin sorunlar ile derneğimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin de bizzat uygulama alanlarına giderek tespit ettiği aksaklıklar göstermiştir ki uygulama için alt yapı eksiklikleri mevcuttur. Derneğiniz olarak bir taraftan yargı yönünden haklarımız takip edilirken, diğer taraftan da uygulamadaki olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmakta, ilgili ve yetkililer bilgilendirilmektedir.

Belirtilen çerçevede Bakanlığımızca da alt yapı eksiklikleri görülmüş, ilgi (a) yazı yayımlanarak başlatılan uygulamaya esneklik getirilmiştir. Böylece uygulamaya geçilen illerde kimlik doğrulaması yapılamayan öğrenci ve eğitimciler için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına münhasır olmak üzere eskiden olduğu gibi eğitim bilgi girişlerinin yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. (Burada dikkat edilecek husus uygulamaya geçilen iller bazında kimlik doğrulamasının devam edeceği, kimlik doğrulaması yapılamayanlar için ise eski uygulamanın geçerli olduğudur.)

b) Bakanlığımızın ilgi (b) yazısı eki ilgi (c) mütalaa ile kurumlarımızda eğitim verecek personel yeniden belirlenmiş, uygulanmakta olan ilgi (d) yazı eki mütalaa ile ilgi (e) mütalaa yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan mütalaalar ile yürürlüğe konulan ilgi (c) mütalaaya dayalı olarak siz değerli arkadaşlarımızda iki hususta tereddüt doğduğu anlaşılmaktadır.

1. Uygulamadan kaldırılan Talim ve Terbiye Kurulu Mütalaasında eğitim personeli olarak Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni, Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni ve İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni unvanları kullanılmışken yürürlüğe konulan ilgi (c) yeni mütalaada ise belirtilen eğitim personeli yerine “Özel Eğitim Alanı Öğretmeni” ifadesine yer verildiği görülmektedir.

Buradan anlayacağımız, Üniversitelerin Özel Eğitim Bölümlerinden mezun olan öğretmenlerin artık zihinsel, görme ya da işitme öğretmeni olarak ayrı branşlar halinde atanmayacağı, bu öğretmenlerin eğitim gördüğü alan dikkate alınmayarak “Özel Eğitim Alanı Öğretmeni” olarak çalışma izin onaylarının düzenleneceğidir. (Sınıf Öğretmeni olup, kurslardan geçirilerek zihinsel engelliler ya da işitme öğretmeni olarak kurumlarımızda çalışmakta olan eğitim personeli için mevcut durumlarında bir değişiklik söz konusu değildir. Yani bu öğretmenler sertifikalarındaki alan itibariyle görevlerine devam edeceklerdir.)

Belirtilen değişiklikle uzun zamandır dile getirilen ancak sonuç alınamayan anılan öğretmenlerin (üniversitelerin alan mezunu) kurumlarımızda uygulanan destek eğitim programlarında ayırım yapılmadan birbirlerinin yerine görev almaları da bir manada sağlanmış olmaktadır.

2. İlgi (c) mütalaanın eki çizelgenin sonunda yer verilen EĞİTİM PERSONELİ VE UYGULAMALARLA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR’ın 2 inci maddesinin sonundaki “….. Rehber Öğretmenlik kadrosunda istihdam edilmemek kaydıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü Mezunlarınca da verilebilir.” ibaresi de tereddütlere neden olmaktadır.

Bu konuda siz değerli arkadaşlarımızdan gelen “PDR bölümü ya da Psikoloji Bölümü mezunu olup, rehber öğretmenlik yapmakta olanlara ders görevi verilip verilmeyeceği” yönündeki sorulara muhatap olunmaktadır.

İlgi (f) Yönetmeliğin 14/2 maddesinde aynen “….. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir.” hükmünün yer aldığı, ilgi (c) mütalaanın ise bir “Kurul kararı” olduğu, dolayısıyla bu kararın Yönetmeliğe aykırılık içerdiği derneğimizce değerlendirilmiş, ilgili ve yetkililere durum arz edilerek, düzeltilmesi talep edilmiştir. Bakanlığımızca da Yönetmelik çerçevesinde hareket edileceği yönünde tarafımıza bilgi verilmiş ayrıca, illerden bu yönde gelebilecek soruların da aynı şekilde cevaplandırılacağı da ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlardaki süreçlerin takip edildiğini bildirir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Sabahattin YILDIZ

Genel Baskan