Dernekten PDR Açıklaması 06.09.2014

 

Konu: Tereddüt edilen hususlar                                                                                                                                                        06.09.2014

                                                                                             

                                                                                             Sayın

Üyemiz

 

 

İLGİ:  a) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 26.03.2009 gün ve 2310 sayılı yazısı; (mütalaası)

          b) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 08.07.2009 gün ve 5084 sayılı yazısı; (mütalaası)

          c) 18 Mayıs 2012 gün ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği;

          d) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 gün ve 9 sayılı kararı;

          e) M EB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/08/2014 gün ve 3245658 sayılı yazısı; (mütalaa)

          f) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 08.08.2014 gün ve 3297334 sayılı yazısı;

          g) Derneğimizin 09/08/2014 günlü duyurusu;

          h) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 04/09/2014 gün ve 3739429 sayılı yazısı;

 

            Eğitim verecek personel ile rehber öğretmenlerin derse girmelerine ilişkin son düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

              İlgi (a) mütalaa ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde “Eğitim Verecek Personel”in belirlendiği, ilgi (b) mütalaa ile de ilgi (a) mütalaanın 2 inci maddesinde değişikliğe gidildiği ve “Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı Sosyal Beceriler Modülü, İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı Sosyal İletişim Modülü, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı Toplumsal Yaşam Becerileri ile Sosyal Hayat Modülleri, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı Sosyal Beceriler Modülü ve Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Öğrenmeye Hazırlık Modülünün Zorunlu Eğitim Personeli tarafından verilecek en az 2 (iki) saatlik eğitimden sonra kalan eğitimi, Rehber Öğretmenlik kadrosunda istihdam edilmemek kaydıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü mezunlarınca da verilebilir” hükmüne yer verildiği malumlarınızdır.

            Rehber Öğretmenlere ders görevi verilebilmesi hususundaki siz değerli üyelerimizin talebi derneğimizce de takip edilmiş, sonuç olarak ilgi (c) Yönetmeliğin 14/2 maddesinde “…Kurumda psikoloğun görevlendirilememesi hâlinde rehber öğretmen psikoloğun yürüttüğü görevleri yapar. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir.” hükmüne yer verilerek bu sorun aşılmıştır.

          Yönetmeliğin bu hükmünün sadece rehber öğretmenlik görevini yürütenleri kapsayacağı (Yani 20 saate kadar ders görevi yapabilecekleri) ikinci veya daha sonraki ilgili personelin ise 40 saat ders görevi yapabileceği yönündeki görüşümüz her platformda dile getirilmekte ise de bu güne kadar sonuç alınamamıştır.

           Bu süreç bu şekilde devam ederken ilgi (d) kararla üniversitelerin özel eğitim bölümü mezunlarının  mezuniyet alanlarına bakılmaksızın (zihinsel,görme,işitme) “Özel Eğitim Alanı Öğretmeni” olarak atanmaları uygun bulunmuştur. Bu düzenlemeye dayanılarak ilgi (a) mütalaadaki Zihinsel Engellilere Sınıf Öğretmeni, İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni, Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni branşları yerine “Özel Eğitim Alanı Öğretmeni” yazılmasının uygun olacağı yönündeki ilgi (e) mütalaa, Bakanlığımızın ilgi (f) yazıları ile yürürlüğe konulmuştur.

            Belirtilen ilgi (e)  mütalaanın sonunda yer alan  açıklamaların 2 inci maddesinde  basit bir anlatımla 2012 yılındaki ilgi (c) Yönetmelik dikkate alınmamış daha alt bir norm olan 2009 yılındaki ilgi (b) mütalaaya uyulmuştur.

            08/08/2014 tarihinde konu hakkında Bakanlığımız yetkilileri ile görüşülmüş, düzeltme talep edilmiş, Yönetmeliğe aykırılığı anlaşıldığı için düzeltmeye gidileceği, uygulamanın da aynı şekilde devam ettirileceğinin tarafımıza beyan edilmesi üzerine  konu  siz değerli arkadaşlarımızla ilgi (g) yazıyla paylaşılmıştır.

            Gelinen noktada ise ilgi (h) yazı/talimat yayımlanmış, bu yazıda, üniversitelerin özel eğitim bölümü (görme, işitme ve zihinsel engellilerin sınıf öğretmenliği) mezunlarının program ayırımı yapılmadan “Özel Eğitim Alanı Öğretmeni” olarak derslere girebileceği,  sınıf öğretmeni olup, Bakanlığımızca düzenlenen 160 saatlik sertifika sahibi olanların ise sizlerle paylaşıldığı üzere sertifikaları doğrultusunda destek eğitimi programı/modüllerinde görevlendirileceği belirtilmiştir. Yine bu yazının 5 inci maddesinde ise  kurumda ikinci rehber öğretmen ya da psikolog olarak görevlendirilenlere 20 saate kadar ders görevi verilebileceği hükmüne yer verilerek  kurumlarda bir rehber öğretmen ya da psikolog varsa derse girmeleri engellenmiştir.  Sonuç itibarıyla yürürlükte olan ilgili (c) Yönetmeliğin 14/2 inci maddesi bu yazı ile askıya alınmıştır.

           Bakanlığın talimatına uyma zorunluluğumuz bulunmakla beraber belirtilen yanlış uygulamaların düzeltilmesi yönündeki girişimlerin devam ettiğini bildirir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                 Sabahattin YILDIZ

                                                                                                                                 Genel Başkan

Eki: İlgi (h) yazı