dan: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

13 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29947

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde  yer alan “çeşitli kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğretim kursları,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (p) bendinde yer alan  “çeşitli kurs kapsamındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

“ö) Bilim grubu: Bakanlıkça lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik onaylanan çerçeve programı doğrultusunda (Ek-15)’te belirlenen grupları,”

“v) Özel mesleki yeterlilik kursu: Sürücü ve yöneticilere, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde mesleğin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanım kazandıran özel öğretim kurumlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde  yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi  “(Ek-15)’de” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.”

“s) Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.

ş) Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna, öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine veya herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge.

t) Özel öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel öğretim kursu açacaklarda kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olduğuna veya öğretmen/uzman öğretici olarak atanabileceğine ilişkin belge.”

“(4) Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrasında belirtilen yerlerin mülki idare amirleri tarafından görevlendirilen yetkililerce tespiti halinde bu yerleri kuran veya işletenlere Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası valilikçe verilir. Verilen idari para cezası, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir. Ayrıca bu yerler valilikçe kapatılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki maarif müfettişi, maarif müfettişi sayısı beş ve daha az olan illerde ise bir maarif müfettişi ile bir şube müdürü” ibaresi “iki maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Maarif müfettişlerince” ibaresi “İl millî eğitim müdürlüğünce maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personelin” şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü yahut uygun görülen başka personel tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “diğer kurumlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “kıta,” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Okulların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarında, reklam ve ilanlarında kolej ibaresi kullanılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptali ile idari para cezaları

MADDE 9 – (1) Kanunun 7 nci maddesi hükümlerinde belirtilen durumların gerçekleşmesi hâlinde işlenen fiile göre kuruma idari para cezası uygulanır veya kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilir.

(3) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerinde belirtilen fiillerin inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunda belirtilen miktarlarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(4) Okullarda yapılan öğrencilerin başarı durumlarının ölçülmesine ilişkin sınavlarda gerçek dışı not verildiğinin tespiti halinde, Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen fiil için uygulanan idari para cezası verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 9/A ve 9/B maddeleri eklenmiştir.

Yabancı uyruklu ortağı tespit edilen kurumlar 

MADDE 9/A – (1) Kurumun, ortakları arasında yabancı uyruklu ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de ortakları arasında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi/kişiler bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucunda tespiti halinde Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen miktarda idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Verilen idari para cezası ile yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığın 30 işgünü içerisinde sonlandırılması gerektiği hususu, gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(2) Kurucunun, verilen süre içinde yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ortaklığı sonlandırmadığının veyahut kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişiliğin bulunduğunun inceleme/soruşturma/denetleme sonucu tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.

(3) Kanunun 5 inci maddesi hükümleri kapsamındaki kurumlara bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Kurucu isteğiyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verme

MADDE 9/B – (1)  Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda öğrenci/kursiyerlerin bulunmaması, personel görevlendirilmesi dışında kurum açma şartlarını koruması ve kurum açma izni veren makamca mazereti uygun görülmesi kaydıyla izin verildiği tarihten itibaren okullarda en çok iki, diğer kurumlarda ise en çok bir yıl süreyle eğitim ve öğretim faaliyetine ara verebilir.

(2) Verilen süre sonunda veya süre sona ermeden kurucu veya kurucu temsilcisi tarafından öğretime başlama talebinde bulunulması ve yaptırılacak incelemede kurumun eğitim-öğretime hazır olduğunun valilikçe tespit edilmesi hâlinde, kurum açma izni veren makam tarafından tekrar faaliyetine izin verilir. 

(3) Faaliyetine tekrar izin verilen ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğretim yılı başında, diğer kurumlarda ise takip eden ayın ilk iş günü eğitim ve öğretim faaliyetine başlanır.  

(4) Verilen süre sonunda öğretime başlamayan kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, vermeye yetkili makam tarafından iptal edilir.

(5) Azınlık okulları, Bakanlığın izni ile bu maddede belirtilen sürelere bağlı kalmaksızın eğitim-öğretim faaliyetine ara verebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi  “(Ek-15)’te” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)  numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“1) Bahçesi bulunan inşaat ruhsatı/yapı kullanma izin belgesi okul binası olarak alınan müstakil binalarda ya da bahçe içerisinde tamamı okul olarak kullanılan aynı binanın birbirine doğrudan geçişi olmayan farklı bölümlerinde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ile en fazla üç ortaöğretim okulu,”

“Ancak binanın zemin katında bölümleri bulunan okullar dışındaki kurumlarda engelli erişilebilirliğinin sağlanması ve engelliler için ders yapılan bölümler ile diğer ihtiyaçlarına ilişkin hizmetlerin bu katta verilmesi hâlinde diğer katlar için engelli erişilebilirlik şartı aranmaz.”

“(3) Kurum binasının tamamının kurucuya ait olması ya da tamamının kiralanması durumunda, kurum tarafından kullanıma hazır olmayan/kullanılmak istenmeyen kat veya bölümler kullanılmayabilir, bu katlar için engelli erişimi aranmaz. Ancak söz konusu katlarla ilgili bilginin 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) ve (m) bentlerinde sayılan belgelerin içeriğinde bulunması gerekir. Bu kat ve bölümler herhangi bir amaçla kullanılamaz ve faaliyet yapılamaz.

(4) Okullarda, bahçe giriş ve bina kapıları öncelikli olmak üzere, en az on beş gün süreyle görüntü kayıtlarını depolayacak güvenlik kamera sistemi kurulur. Ancak, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Çeşitli kurslar kapsamında açılan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cümlede yer alan “özel” ibaresi “Özel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi “(Ek-15)’te” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “tablodaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı grupta yer alan” ibaresi, “belirtilen” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynı gruptaki” ibaresi  eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına, mezunlara yönelik program ilavesi eklenmek istenmesi veya mezunlara yönelik program uygulayan özel öğretim kurslarına lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik program ilavesi eklenmesi durumunda; il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından yapılan incelemede, program ilavesine ilişkin düzenlemenin 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına uygun olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “maarif müfettişi” ibaresi “herhangi bir inceleme” şeklinde değiştirilmiş ve mülga sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(8) Kurucusu vakıf veya dernek olan kurumun, vakıf veya derneğin iktisadi işletmesine devrinde devir senedi istenmez. Ancak noter tasdikli yönetim kurulu kararı ve birinci fıkrada belirtilen diğer belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında  yer alan “maarif müfettişleri” ibaresi “il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada  yer alan “sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değişiklik yapmak suretiyle kontenjan değişikliği yapmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d), (ı), (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe başvurur. 6 ncı madde doğrultusunda düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 ve 11 inci maddelerde sayılan kurum açılacak bina ile ilgili şartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından kuruma on beş iş günü içerisinde izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Ancak binaya blok veya kat ilavesi yapmadan, bina içinde ve dışında bulunan perde, kolon, kiriş, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarına müdahalede bulunmadan hâlihazırda bulunan alanları; alçıpan, alüminyum, temperli cam gibi hafif ve sağlam malzemelerle bölerek küçültme, aynı malzemenin kaldırılarak yapılan büyütme işlemlerine yönelik tadilatlar var ise Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan standartlar dikkate alınarak il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişleri/şube müdürleri veya uygun görülen başka personel tarafından sadece değişen bölümler ile kurumun ortak alanlarının yeterli olup olmadığına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından izin verilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde işlem yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kapanan veya kapatılan kurumun kurucusu; eğitim personeli ve diğer personelin, öğrenci veya kursiyerlerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını; okullar ayrıca mühürlerini en geç bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne usulüne göre devir ve teslim etmek zorundadır. Devir ve teslimden kaçınan kurucuya Kanunda belirtilen miktarda idari para cezası valilikçe verilir. Verilen idari para cezası gerçek kişi ise kurucuya; tüzel kişilik ise kurucu temsilcisine Tebligat Kanununa göre valilikçe tebliğ edilir, takip ve tahsili için ise Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “özel öğretim kurslarında ise ilgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Özel öğretim kurslarında;

1) Kurum müdürü,

2) İlgili bilim grubu programına uygun öğretmen veya uzman öğretici,

3) Müdür yardımcısı ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “merkezlerinde,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kurumun eğitim verdiği programa uygun, programı destekleyen” ibaresi eklenmiş ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Özel öğretim kurslarında, kayıtlı kursiyerlere yönelik Genel Müdürlükçe onaylanan öğretim programlarında yer alan kazanımların ölçülmesi amacıyla açık uçlu soruların da yer aldığı ücretsiz seviye belirleme ve deneme sınavları sadece kurum binalarında yapılabilir. Seviye belirleme sınavları, kurumlar tarafından, kursiyerlerin gelişimini takip etmek amacıyla, eğitim döneminin başında, ortasında ve sonunda gerçekleştirilir. Sınavlar sonucunda, kursiyerlerin konulara göre başarı analizleri yapılır ve kursiyerlere geri bildirim verilir. Kursiyerlerin kişisel bilgileri ile başarı durumları, e-Yaygın modülü ve denetlemeye yetkili kişiler dışında paylaşılamaz. Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik (Ek-15)’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde de bu fıkra hükümleri doğrultusunda kayıtlı kursiyerlerine yönelik seviye belirleme ve deneme sınavları yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Ek-4)’te” ibaresi  “(Ek-15)’te” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “kimlik numarası,” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Ek-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubunda belirtilen programlara kayıt olacaklar için ilgili açık öğretim programına kayıtlı olduğuna dair öğrenim belgesi ve” ibaresi,  onuncu fıkrasında yer alan “çeşitli kurslara,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel öğretim kurslarına,” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(13) Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, veli talebi doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.

(14) Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sağlık alanlarına; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise Eylül ayı sonuna kadar diğer ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden; öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise bir sonraki yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenebilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “maarif müfettişleri” ibaresi “il milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilen şartların dışında”  ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “kurumlara” ibaresi “Kurumlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumlar, valilik izni ile bursluluk sınavlarının reklam ve duyurusunu ek 4 üncü madde hükümleri çerçevesinde yapabilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve maarif müfettişleri” ibaresi “Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen şube müdürü” şeklinde, ikinci fıkrasında  yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “maarif müfettişlerince” ibaresi “Bakanlık maarif müfettişleri/Bakanlık maarif müfettiş yardımcıları veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen şube müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 67/A ve 67/B maddeleri eklenmiştir.

İdari para cezalarına ilişkin hususlar

MADDE 67/A – (1) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen fiiller hariç olmak üzere kurumlarda, yapılan denetlemeler esnasında ilgili mevzuata aykırı hususların tespiti halinde denetlemeye yetkili olanlar tarafından söz konusu aykırılığın denetleme sonuna kadar giderilmesi istenir. Gerekli düzenlemelerin denetleme sonuna kadar yapılmaması halinde işlenen fiilin gerektirdiği, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen idari para cezasının uygulanmasına ilişkin teklif, idari para cezasını vermeye yetkili makama bildirilir. 

(2) Kanunda belirtilen idari para cezaları, yetkili makam tarafından cezanın verildiği günde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret üzerinden belirlenir.

(3) İdari para cezaları kurumların kurucularının vergi dairelerine vergi numaraları üzerinden bildirilir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda verilecek idari para cezası ilgili kişilerin varsa vergi kimlik numaraları yoksa T.C. kimlik numaraları üzerinden Maliye Bakanlığının ildeki ilgili birimine bildirilir.

(4) İdari para cezaları MEBBİS sistemine işlenir. Aynı fiillerin tekrarının olup olmadığı MEBBİS kayıtlarından da kontrol edilir.

Kurum tadilatı

MADDE 67/B – (1) Kurumlar, tadilat da dâhil yerleşim planı değişikliklerini yapmadan önce millî eğitim müdürlüğüne yazı ile bilgi verir. Kurum, tadilat veya yerleşim planı değişikliklerinde eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Bildirimde bulunmasından itibaren üç ay içerisinde gerekli tadilat veya yerleşim planı değişikliğini gerçekleştirir. Süre bitiminde millî eğitim müdürlüğünce uygun görülmesi halinde bir defalığına üç aya kadar süre uzatımı yapılabilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “okullar ile” ibaresi “öğrenciler ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim

EK MADDE 3 – (1) Özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri, öğrenci ve personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla üretim faaliyetlerinde bulunabilirler. Üretim faaliyetlerinde bulunacak olan okullar taleplerini millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bakanlığın uygun gördüğü okullarda üretim faaliyetleri yapılabilir.

(2) Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinin üretim faaliyetinde bulunan öğrenci, eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve diğer personel; 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda sayılan ulusal, resmî, dini bayram ve genel tatil günleri ile pazar günleri haricinde,

a) Hafta içi günlerde ve eğitim öğretim saatleri dışında,  günde en fazla 3 saat, 

b) Cumartesi günlerinde en fazla 8 saat, 

c) Yarıyıl ve yaz tatillerinde pazar günleri hariç günde en fazla 8 saat, haftada en fazla 40 saat,

çalışabilir.

(3) Üretim faaliyetleri eğitim öğretim saatlerinin dışında ikinci fıkrada belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 08.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılabilir.

(4) Üretim yapılacak atölye, teçhizat ve donatıları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli şartları taşır.

(5) Üretim faaliyeti Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip okulun atölye ve laboratuvarlarında, kurum açma izninde belirtilen meslek alan/dallarında yapılır.

(6) Üretim faaliyetine; üretimle ilgili alan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcıları ve velisi tarafından yazılı muvafakat verilen o alanın öğrencileri isteğe bağlı katılır.

(7) Üretim faaliyetinin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin 160’a bölünmesi suretiyle oluşan bir birim saat ücretinin, üretim faaliyetine katılan eğitim personeli, müdür, müdür yardımcılarına ve öğrencilerin her birinin aylık çalışma saatinin çarpımıyla elde edilen ücret, ilgilinin üretime katılım payı olarak belirlenir. Üretime katılım payından; ilgili mevzuatı doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, vergi, resim ve harç miktarları düşüldükten sonra kalan miktar, ilgilinin banka hesabına üretim faaliyetinin yapıldığı ayı takip eden ayın 10 iş günü içerisinde yatırılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak ödeme, üretime katılım payı olarak belirlenen ücretten daha fazla olabilir.

(8) Okulun işletmesine ilişkin hesaplar ile üretim faaliyetlerine ilişkin mali hesaplar birbirinden ayrı tutulur. Üretim faaliyeti ile ilgili iş ve işlemler, genel hükümler doğrultusunda kurucu/kurucu temsilcisi tarafından yürütülür.

(9) Okul müdür veyahut müdür yardımcıları üretim faaliyetleri esnasında okulda yönetim faaliyetlerini organize etmek amacıyla üretime katılırlar, yedinci fıkrasında belirtilen paylardan alırlar.

(10) Okul müdür veyahut müdür yardımcılarından biri ile öğrenci ve eğitim personelinin üretim faaliyetinde bulunmadığı saatlerde üretim faaliyeti yapılamaz.

(11) Okulda üretim faaliyetine dâhil olmayan herhangi bir mamul veya yarı mamul malın ticari amaçlı alım satımı yapılamaz.

(12) Bu maddenin uygulamasına ilişkin diğer iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan Yönergeyle belirlenir.

Reklam ve ilanlar

EK MADDE 4 – (1) Kurumların reklam ve ilanlarında öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamaz.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/7/2018” ibaresi “1/8/2017” şeklinde ve aynı fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“En geç 4/8/2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut kurucu gerçek kişileri için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz. Tüzel kişiler ise kurucu temsilcilerini 1/8/2018 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak belirler.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini açmak için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuranlardan veya millî eğitim müdürlüklerinde kurum açma başvurusu bulunanlar hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş) ve (t) bentlerindeki hükümler açılış aşamasında uygulanmaz. Ancak bu kurumlar için de bu maddenin birinci fıkra hükümleri geçerlidir.

(3) 2/9/2016 tarihinden önce organize sanayi bölgesi dışında açılmış özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri 1/9/2018 tarihine kadar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin uygulama atölyesi ve uygulama laboratuvarlarına ilişkin standartlar aranmaksızın; ilgili mevzuatlarda belirtilen diğer şartları sağlamak şartıyla Ek 1 inci madde kapsamında tebliğde desteklenecek alan/dallarda öğrenim gören öğrencileri için eğitim ve öğretim desteği verilir.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan okullar, 11 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen güvenlik kameralarını 1/8/2017 tarihine kadar kullanıma hazır hale getirir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekteki EK-15 eklenmiştir.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2012

28239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/7/2012

28360

2-

23/10/2012

28450

3-

2/8/2013

28726

4-

7/9/2013

28758

5-

29/5/2014

29014

6-

5/7/2014

29051

7-

21/8/2014

29095

8-

24/9/2014

29129

9-

17/1/2015

29239

10-

4/7/2015

29406

11-

23/7/2015

29423

12-

8/8/2015

29439

13-

12/4/2016

29682

14-

3/7/2016

29761

15-

5/8/2016

29792

 

Ekleri için tıklayınız.