MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

2 Ağustos 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28726

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“ğ) Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Ayrıca Anadolu sağlık meslek lisesi açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin teklifleri.”

“i) Anadolu sağlık meslek lisesi açacakların, öğrencilerinin beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulamalarını yapabilecekleri; okulla aynı il sınırları içerisinde, okula uzaklığı 30 km’yi geçmeyen, en az 50 yatak kapasiteli ve okulun alan ve dallarına esas teşkil eden meslek gruplarına göre görevli sağlık personeli sayılarının da belirtildiği hastane/hastanelerle yapacakları, en az 10 yıl süreli ve il sağlık müdürlüğünce onaylı protokol.”

“(4) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Kanun kapsamında belirtilen faaliyetlerin Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapıldığının Bakanlıkça/valilikçe tespiti hâlinde söz konusu yerler valilikçe kapatılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde geçen “özürlü” ibareleri “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Özel eğitim okullarında kontenjana bakılmaksızın, ilkokul ve ortaokullarda öğrenci sayısı 250 ve daha fazla, ortaöğretim okullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanlara rehber öğretmen,”

“6) Ders saati ücretli olarak uzman öğretici ve ayrıca ölçme ve değerlendirme servisi elemanı, yatılı okullarda belletmen, usta öğretici ve diğer personel ise isteğe bağlı olarak”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticiler dengi resmî okul öğretmenlerinin okutmakla yükümlü bulundukları ders saati sayısı kadar ders okutabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam gün ders okutabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Lisans mezunu olduğuna ilişkin belge ile Bakanlıkça kabul edilen alanında düzenlenmiş belge/sertifikasının Türkçe tercümesiyle aslının noter onaylı örnekleri,”

“(2) Ön izin belgesi için istenen belgeler, kurum yetkilisince millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Valiliklerce şartları taşıdığı anlaşılanların beş iş günü içerisinde ön izin talepleri Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça şartları taşıyanlara beş iş günü içinde ön izin belgesi düzenlenerek ilgili valiliklere gönderilir. Ancak, yabancı uyruklu eğitim personeline ait diploma veya diploma yerine geçen belgeler, Genel Müdürlükçe Yükseköğretim Kuruluna gönderilerek ilgilinin mezun olduğu yükseköğretim kurumunun tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi istenir. Genel Müdürlükçe gerek görülmesi hâlinde diploma veya diploma yerine geçen belgelerin denkliğine ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alınmış belge istenir.”

“(3) Yabancı uyruklu eğitim personelinin diplomasına sahip olduğu yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmadığının bildirilmesi durumunda,  Bakanlık, çalışma izninin iptali için durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Ayrıca gereği ilgili valilikten istenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Özel okullarda; öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmî veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – (1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.

(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen usta öğreticiler ile tüm okullarda ders saati ücretli olarak görevlendirilen uzman öğreticiler hariç okullarda görevlendirilen usta öğreticiler dersin öğretmeniyle birlikte haftada 30 saate kadar derse girebilirler.

(3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış olanlardan valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında, usta öğretici olarak görevlendirileceklerde öğrenim şartı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Okullarda yöneticilik, eğitim ve öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekliler hariç) dengi resmî okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, Anadolu sağlık meslek liselerinde 24, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, diğer okullarda ise 30 dan fazla olamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Özel Anadolu sağlık meslek liselerinin her sınıf düzeyindeki öğrenci sayısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen protokolde yer alan hastanede görevli meslek gruplarına göre sağlık personeli sayılarının yarısını geçemez. Ayrıca, her asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeni için en fazla iki şubeye öğrenci kaydı yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Mevcut özel Anadolu sağlık meslek liseleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan özel Anadolu sağlık meslek liseleri:

a) Hastane/hastanelerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen şartlara uygun yeni protokol yaparak Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere valiliğe teslim ederler.

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen sayıda asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin teklifini yaparak valilikten çalışma izinlerinin düzenlenmesini sağlar.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların yerine getirildiğine Bakanlıkça karar verilene kadar özel Anadolu sağlık meslek liselerine yeni öğrenci kaydı ve nakli yapılmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Eki Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Formu (EK-7) ve Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formunda (EK-8) geçen “ÖZÜR” ibaresi “ENGEL” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.