DERNEKTEN SERVİS ARAÇLARI AÇIKLAMASI

 

 
 
 Konu : Servis araçları hakkında                                                                                          05.09.2013    

             açıklama

Sayın

                  Üyemiz

 

İLGİ: a) 28/08/2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği;

           b) 6 Ağustos 2013 gün ve 28730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis    Araçları Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

           c) 11/06/2009 gün ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Taşıma Yönetmeliği;

           d) 15/6/2006 gün ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği; (14/01/2012 gün ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere Yönetmeliğe Ek-1 madde eklenmiştir.)

            e) 7/7/2005 gün ve 25868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun;

            f) 12 Temmuz 2012 gün ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ve KHK lerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun;

            g) 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği;

            h) 2/7/2004 gün ve 25510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)

            ı) 26/08/2006 gün ve 26271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik;

 

            Öğrencilerin taşıma hizmetlerinin yürütülmesi ile hareket engelli öğrencilerin servis hizmetlerinin düzenlenmesi hususundaki mevzuat hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

1.    Öğrencilerin taşıma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak;

Öğrencilerin taşıma işinin ilgi (a) Yönetmelik çerçevesinde yürütüldüğü malumlarınızdır.

Anılan Yönetmelikte ilgi (b) Yönetmelikle değişikliğe gidilmiş, özellikle Belediye sınırları dışına/dışından yapılacak servis hizmetleri için ilgi (c) Yönetmelikte belirtilen/tanımlanan Bakanlıkça verilen B2, D2 veya D4 yetki belgelerinden birine sahip olunması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu arada ilgi (a) Yönetmelikte yer verilen servis hizmeti yapılmasına ilişkin “Özel İzin Belgesi” nin ilgi (d) Yönetmelik gereği belediyelerce verildiğini dikkatlerinize sunmakta yarar görülmüştür. (Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliği incelendiğinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde gerekli şartları sağlaması kaydıyla kreş, gündüz bakımevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk yuvaları ve okul öncesi özel eğitim kurumlarının mülkiyetindeki araçlarla servis hizmeti  yapabilmelerine imkan sağlandığı görülecektir.)

            2.Hareket engelli öğrencilerin servis hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili olarak ;

            7/7/2005 tarihinde yürürlüğe giren ilgi (e) Kanunun geçici 2 nci ve 3 ncü maddelerinde özetle “Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış her türlü yapılar ile toplu taşıma araçlarının  yedi yıl içinde özürlüler için ulaşılabilir duruma getirileceği” hükmüne yer verildiği, dolayısıyla 7/7/2012 tarihine kadar, mevcut özel,  kamu bina ve toplu taşıma araçlarının özürlüler için erişilir duruma getirilmesinin zorunlu hale getirildiği malumlarınızdır.

            İlgi (f) Kanunun 34 ncü maddesi ile  belirtilen 5378 sayılı Kanunun geçici 2 nci ve 3 ncü maddelerinde değişikliğe gidilerek bu maddelerde yer alan “Yedi yıl” ibareleri “Sekiz yıl” olarak değiştirilmiş, (Yani bina ve taşıma araçlarının ulaşılabilir hale getirilmesi 7/7/2013 tarihine ötelenmiştir.) ayrıca belirtilen geçici 3 ncü maddeye bir fıkra eklenerek; bu yasa hükümlerinin uygulanması, kurum ve kuruluşlara ceza kesilmesi, süre tanınması gibi hususların bir Yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

            Bu çerçevede  ilgi (g) Yönetmelik 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

            Bahse konu (ilgi g)  Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği dikkatle okunduğunda, hareket  engelli özürlü bireylerin taşınmasında kullanılacak araçların ilgi (h) Yönetmelikte belirtilen  standartlara uygun olması zorunluluğunun bulunduğu  (ilgi (ı) değişiklik dikkate alınmalıdır) bu amaçla her ilde komisyonlar kurulacağı, idari para cezaları verilebileceği, denetimler yapılacağı, gerek görülürse 2 (iki) yıla kadar süre verilebileceği (verilmeyebileceği de göz önüne alınmalıdır) anlaşılmaktadır.

            Derneğimizce ilgili makamlar nezdinde kurumlarımızın araçları açısından ayrıcalık talep edilmekte/takip yapılmakta ise de yukarıda arz edildiği üzere Kanuni zorunluluklar başlamış, uygulama Yönetmeliği de devreye girmiştir.

            Bu aşamada siz değerli arkadaşlarımız  açısından yukarıda arz edilen gerek servis araçları ile ilgili bilgilendirme de yer verilen ilgi (a, b, c,d) Yönetmelikler, gerekse hareket engelli öğrencileri bulunan kurumlar açısından ilgi (g) Yönetmeliğin dikkatle okunması  ve bilgi sahibi olunmasının önem arzettiği düşünülmektedir.

            Bu vesile ile siz değerli arkadaşlarımızla bu konuda bilgi paylaşımına hazır olduğumuzu bildirirken, en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

                                                                           

                                                                                                            Sabahattin YILDIZ

                                                                                                            Genel Başkan