Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
Forum kuralları dahilinde bulunan her konuda yazışabilirsiniz.

BAŞLIK: kimlik doğrulama ve iş takvimi

kimlik doğrulama ve iş takvimi 03 Şub 2015 09:48 #17

 • threestar
 • threestar Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Junior Uye
 • Gönderiler: 32
 • Teşekkür Sayısı: 23
 • Başarı: 1
Ne­ler mi ya­şa­na­cak?
Ör­ne­ğin po­lis, bir top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şün­de, ha­kim ve sav­cı ka­ra­rı ol­mak­sı­zın is­te­di­ği ki­şi­yi gö­zal­tı­na ala­bi­le­cek!
Hiç­bir ad­li bi­ri­me ha­ber ver­me­den o ki­şi­yi 48 sa­at bo­yun­ca gö­zal­tın­da tu­ta­bi­le­cek. Ay­rı­ca 12 sa­at­lik yol sü­re­si­nin de ek­len­me­siy­le 60 saa­te çı­ka­ra­bi­le­cek.
Bir yurt­ta­şın dur­du­ru­lup ara­na­bil­me­si için es­ki­den acil du­rum­lar­da sav­cı, nor­mal hal­ler­de ise ha­kim ka­ra­rı ge­re­ki­yor­du. Ye­ni dü­zen­le­me­de bun­la­ra ih­ti­yaç du­yul­ma­ya­cak.
Ami­ri­nin söz­lü ve­ya ya­zı­lı em­ri, po­li­sin üst ara­ma yap­ma­sı için ye­ter­li ola­cak. Yi­ne es­ki­den po­lis, ara­cı­nız­da iç ara­ma ya­pa­maz­dı. Şim­di ya­pa­bi­le­cek, hat­ta üs­tü­nüz­de­ki­le­ri çı­kar­tıp so­ya­bi­le­cek!
Du­run da­ha bit­me­di!
* * * *
Po­lis, is­te­di­ği ki­şi­yi di­le­di­ği gi­bi din­le­ye­bi­le­cek, tek­nik ta­kip ya­pa­bi­le­cek!
Da­ha ön­ce Da­nış­ta­y’­ın özel ha­ya­tın giz­li­li­ği ge­rek­çe­siy­le ip­tal et­ti­ği “a­vu­çi­çi ve da­mar izi­nin alı­na­bil­me­si­” de bu ya­say­la ge­ri ge­le­cek. Ya­kın za­man­da kul­la­nı­ma gi­re­cek çip­li kim­lik kart­la­rıy­la da bil­gi­le­ri­miz, Nü­fus İda­re­si­’nde top­la­na­cak. Böy­le­ce gü­ven­li­ği­miz­le bir­lik­te öz­gür­lü­ğü­müz de teh­li­ke­ye gir­miş ola­cak.
Di­ye­lim ki 1 Ma­yıs gös­te­ri­le­ri­ne ka­tıl­dı­nız ve po­lis, üç gün sü­rey­le çık­ma­yan bo­ya­lı su kul­lan­dı. Eğer bir yo­lu­nu bu­lup bo­yan­mak­tan ka­ça­maz­sa­nız, yan­dı­nız de­mek­tir! Zi­ra iki gün son­ra bam­baş­ka bir yer­de gö­rül­dü­ğü­nüz­de he­men gö­zal­tı­na alı­na­bi­lir­si­niz. Uzun gö­zal­tı, ka­ta­log suç fa­lan der­ken, bir de bak­mış­sı­nız ha­pis­te­si­niz!
Po­lis tas­lak­la ge­ti­ri­len ba­zı yo­ru­ma açık ifa­de­ler­den ha­re­ket­le si­la­hı­nı es­ki­sin­den da­ha ra­hat kul­la­na­bi­le­cek.
Özet­le hal­kın sa­hip­siz po­li­si, bu kez çok sert uy­gu­la­ma­lar­la halk­la kar­şı kar­şı­ya ge­ti­ri­le­cek!
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: SerdarEGER

kimlik doğrulama ve iş takvimi 04 Şub 2015 10:04 #18

 • karinca02
 • karinca02 Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 59
 • Teşekkür Sayısı: 11
 • Başarı: 1
açılan davayı takip etme şansımız var mı acaba? Son toplantıda kurumlardan maddi destek beklenmişti çeşitli giderler için. hep mahkeme sonucu diyoruz ama ne zaman nerede açılmış bilen eden yok sanırım
Son Düzenleme: 04 Şub 2015 10:06 yazan karinca02. Sebep: eksik mesaj
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.264 saniye
Sistem Kunena Forum