Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla
O.E.R Forum Sayfasına Hoşgeldiniz

Lütfen tanıdıklarınıza ve arkadaşlarınıza forumumuzdan bahsediniz. Sizin desteklerinizle bu sayfalarda gençlerimizin geleceği ve sektörel sorunlarımız hakkında pek çok konuyu tartışacağız.

BAŞLIK: YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 20 Haz 2017 09:29 #1

 • seltan
 • seltan Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Administrator
 • Gönderiler: 50
 • Teşekkür Sayısı: 28
 • Başarı: 6
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “özel öğretim kursları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sosyal etkinlik merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları,” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ü) bendinde yer alan “Çeşitli kurslar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (v) bendinde yer alan “mesleki yeterlilik kursu” ibaresi “ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“y) Faaliyet dönemi: Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam ettiği 1 Eylülden ertesi yılın 1 Eylül tarihine kadar olan süreyi,

z) İşbirliği protokolü: İl millî eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında imzalanan ve Bakanlıkça onaylanan sosyal etkinlik merkezleri işbirliği protokolünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın (g) bendinde yer alan “üç nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve CD’si” ibaresi “öğretim programı, haftalık ders çizelgesinin kayıtlı olduğu taşınabilir elektronik kaydı” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “kat malikleri kurulu” ibaresi “kat malikleri kurulunun en az 2/3 ünün” şeklinde değiştirilmiş, aynı bentte yer alan “(Belgede” ibaresinden sonra gelen “her” ibaresi “muvafakat veren” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (s) bendinde yer alan “dair belge veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (t) bendinde yer alan “öğrenci etüt eğitim merkezi veya özel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bentte yer alan “atanabileceğine” ibaresinden sonra gelmek üzere “; sosyal etkinlik merkezlerinde ise kurucu temsilcisinin yükseköğrenim mezunu olduğuna” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(Ancak sosyal etkinlik merkezi kurucu temsilcileri için devir işlemleri yürütmesine ilişkin ifade yer almaz.)”

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinin açılışında kurucu temsilcisi, ikinci fıkranın (a), (b), (ğ), (h), (k), (l), (m) ve (t) bentlerinde yer alan belgeler ve Bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolü ile kurum açmak için valiliğe müracaat eder. (k) ve (l) bentlerinde belirtilen raporlar belediyenin yetkili birimlerince de düzenlenebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci fıkrasında” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerinde ise bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında” ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “görülen okullar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sosyal etkinlik merkezleri” ibaresi, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “(EK-3/A)” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine (EK-2/B)” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(11) Sosyal etkinlik merkezi açılmak üzere düzenlenen ve onaylanan işbirliği protokolü tarihinden itibaren üç ay içerisinde 5 inci maddeye göre kurum açma başvurusunda bulunulmaması hâlinde işbirliği protokolü iptal edilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ve dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı da yer alır.”

“Kurumların adında “üniversite” kelimesi ile çeşitli kursların adında (EK-4)’te yer alan açık öğretim öğrencileri için kurs grubu program adları ve (EK-15)’te yer alan bilim grubu program adları yer alamaz. Ancak, üniversite kurucusu vakıflar ile üniversiteleri desteklemek ve geliştirmek amacıyla kurulan vakıfların kurucusu olduğu kurumların adında, vakfın isminde geçen üniversite kelimesi vakfın adıyla birlikte yer alabilir. Sosyal etkinlik merkezlerinin tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde Bakanlık logosuyla birlikte ilgili belediyenin ismi ve logosu yer alır.”

“(5) Kurumların adında kamu kurum ve kuruluşlarının adının, logosunun, işaretinin, markasının kullanılması ilgili kamu kurum ve kuruluşunun mevzuatına uygun vereceği izne tabidir. Ancak bu isimler bu maddenin diğer fıkra hükümlerine aykırı olamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “uygun yerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(4) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurslar ve sosyal etkinlik merkezleri yıllık veya dönemlik çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini bağlı olduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderir.”

“Sosyal etkinlik merkezlerinde her bir faaliyet saatinin süresi 60 dakikadır. Bu sürenin ilk 15 dakikası faaliyet hazırlığı için 45 dakikası ise öğrencinin faaliyet süresi olarak değerlendirilir. Faaliyetler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır; 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında ise saat 21.00’e kadar devam edebilir.”

“Bir faaliyet döneminde kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kayıtlı olduğu sosyal etkinlik merkezinden o faaliyet dönemi için kaydı silinir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde geçen “, öğrenci etüt eğitim merkezlerinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2) Bahçesi bulunan müstakil binalarda, okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul; ortaokul ve en fazla iki ortaöğretim okulu; birden fazla ortaöğretim okulu; ilkokul ve ortaokul ile ilkokul ve ortaokuldan girişi bağımsız olmak şartıyla en fazla iki ortaöğretim okulu birlikte,”

“d) Sosyal etkinlik merkezleri, tamamı belediyeye ait veya en az protokol süresi kadar kiralanan binalarda açılır ve yönetim birimleri, kütüphane/z-kütüphane, ödev ve proje araştırma odaları, sanat atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyetlerin yapılacağı odaların bulunduğu bina/binalar ile sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği tesislerden oluşur. Sosyal etkinlik merkezlerinin faaliyetleri belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarda da yapılabilir, bu binalardaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı görevlendirilir. Kanunun Ek 2 nci maddesi kapsamında düzenlenen işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde açılan ücretsiz kurslar ile sosyal etkinlik merkezleri, girişleri bağımsız olmak kaydıyla aynı binalarda veya aynı binanın farklı bloklarında/katlarında faaliyet gösterebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Ancak; valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “Ancak valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Milletlerarası okulların devirlerinde devir alacak kişi ya da tüzel kişilerle ilgili olarak Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı,”

“(9) Sosyal etkinlik merkezleri gerçek veya tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve işletme hakkı verilemez.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “teftiş veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına ilişkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından” ibaresi “inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kurucu veya kurucu” ibaresi “kurum genel müdürü veya kurucu/kurucu” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Sosyal etkinlik merkezlerinde kurum yönetimi; kurum müdürü, varsa müdür yardımcısı ile farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilen sorumlu eğitim personelinden oluşur.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Sosyal etkinlik merkezlerinde;

1) Kurum müdürü,

2) Kurumda uygulanan sanatsal ve sportif faaliyetler için öğretmen, uzman öğretici veya usta öğretici,

3) Kurumda kütüphane ile ödev ve proje araştırma salonlarında görevli lisans mezunu personel,

4) Sosyal etkinlik merkezinin belediye mücavir alanı içerisindeki farklı binalarındaki faaliyetleri yürütmek üzere bir sorumlu eğitim personeli veya müdür yardımcısı,

5) Diğer personel ise isteğe bağlı olarak

görevlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ise asıl görevli aylık ücretli görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık azami 40 faaliyet saati olup hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir. Ancak aylık karşılığı faaliyet saati süresi haftalık 40 saatten az belirlenen personele 40 saate kadar tamamlamak üzere ders saati ücreti karşılığı görev verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğretmenlik yapma koşullarını taşıyanlardan kurumlara müdür/müdür yardımcısı olarak atananların bu görevlerde geçirdikleri süre öğretmenlikte geçirilen süre olarak kabul edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Sosyal etkinlik merkezlerinde görevli eğitim personeli, öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar ile öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımını sağlar ve kurum yönetiminin vereceği diğer görevleri yapar. Bu merkezler için ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlkokul dördüncü sınıflarda ise sınıf rehber öğretmeni görevlendirilmesi kaydıyla tüm derslere alan öğretmenleri görevlendirilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Çalışma izni düzenlenecek eğitim personelinden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) İş sözleşmesi.

b) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

c) İlk defa görev alacaklar hariç hizmet sınıfında daha önce yapılan görevleri gösterir hizmet belgesi.

ç) Daha önce resmî veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge.

d) Diploma veya diploma yerine geçen belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği, yurt dışından alınmış diplomaların ise Yükseköğretim Kurulundan alınmış denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

e) Öğretmen olarak görevlendirileceklerden, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programı başarı belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti.

(2) Daha önce aynı ilde başka bir özel öğretim kurumunda aynı alanda çalışmış olanlardan birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerinde sayılan belgeler; üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olup resmî veya vakıf üniversitelerinde en az iki yıl eğitim personeli olarak çalışmış olduğunu belgelendirenlerden ise pedagojik formasyon belgesi istenmez.

(3) Kurumda görevlendirilecek diğer personelden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olunduğuna dair yazılı beyan.

b) En az ilkokul mezunu olunduğunu gösterir belgenin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sosyal etkinlik merkezlerinde ders ücreti karşılığı görevlendirilen eğitim personelinin çalışma süresi haftalık en çok 40 faaliyet saati olup eğitim personelinin hangi gün ve saatlerde çalışacağı kurum yönetimince belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İŞKUR tarafından görevlendirilen personel ile bir yıldan daha az süreli sözleşme yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak rehber öğretmenin görevinden ayrılması durumunda yirmi gün içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere bir rehber öğretmenin görevlendirme teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için geliştirilen ve Bakanlığımızca onaylanan programlar onay tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Söz konusu programlar onay tarihinden itibaren, programı hazırlayan, uygulayan kurumlar veya sivil toplum kuruluşları tarafından altıncı yılın sonunda ve en geç bir yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. Yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.”

“(10) Sosyal etkinlik merkezlerine devam eden her bir öğrenci için haftalık en fazla 40 faaliyet saati planlanır. Planlama yapılırken öğrencinin en az bir sportif ve sanatsal faaliyete katılması sağlanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “12” ibaresi “6” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde her 24 öğrenciye kadar bir grup oluşturulur ve her grup için bir grup sorumlusu eğitim personeli görevlendirilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “özel öğretim kurslarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, sosyal etkinlik merkezlerine, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarına,” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “hizmetiçi eğitim merkezlerine” ibaresinden sonra gelen “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “öğrenim vizesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve pasaport” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Okul öncesi eğitime devam edecek çocukların 36 ncı ayını tamamladığı ay itibarıyla kaydı yapılabilir.”

“Ancak kurumun sürekli olarak kapatılması, kursiyerin ikametinin farklı bir il/ilçeye taşınması durumunda kursiyer, devam ettiği programı uygulayan başka bir kuruma programın kalan bölümünü tamamlamak üzere kayıt yaptırabilir. Ayrıca birden fazla seviyesi olan kurslarda kursiyerler bir üst seviyedeki programlara farklı kurumlarda devam edebilirler.”

“(13) Özel okullarda nakil ve geçiş başvurusu, birinci ve ikinci dönemin son üç haftası ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı kalmaksızın yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sosyal etkinlik merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak yıllık etkinlik giderlerine katkı sağlamak amacıyla aylık brüt asgari ücretin ¼ ünü geçmeyecek miktarda katkı ücreti alınabilir. Bu ücretler, Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilenlerden alınmaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “tespit edilerek” ibaresi “Türk Lirası olarak tespit edilir,” ibaresi şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yapılacak indirim oranı ilan edilen eğitim ücretinin %50 sinden fazla olamaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin başlığı “Kurumların denetimi, inceleme ve kontrolü” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “şube müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “tarafından” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Çeşitli kurslar ile özel hizmet içi eğitim merkezlerinde verilen eğitimlerin, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak verilip verilmediği, Modüle girilen gün ve saatlerde yapılıp yapılmadığı ve kursa kayıtlı kursiyerlerin derslere devam durumları, büyükşehir statüsündeki illerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince; büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise merkez ilçede il millî eğitim müdürlüklerince, diğer ilçelerde ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilen lisans mezunu personel tarafından incelenerek kontrol edilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 67/A maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) İdari para cezasına neden olan hususun giderilmesi için kuruma en fazla üç ay süre verilir. Bu süre sonunda idari para cezasına neden olan hususların devam ettiğinin tespiti hâlinde yeni yasal işlem yapılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Bu madde kapsamında eğitim ve öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından incelenir. Söz konusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırılığın tespiti hâlinde onuncu fıkra hükmü uygulanmak üzere Bakanlığa bildirilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca özel öğretim kurumları reklamlarında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin resimleri, öğrenim çağlarına yönelik modellenmiş resimler kullanılamaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla bilim grubunda eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere yeni yerleşim planı ile birlikte bağlı oldukları millî eğitim müdürlüklerine müracaat ederler. Bu kurumlardan kurum kontenjanı değişikliği ile yerleşim planında fen laboratuvarı düzenlenmesi gerektirmeyenler için inceleme raporu düzenlenmeden, uygulanacak bilim grubuna uygun yerleşim planı millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak kurum açma izni valilikçe düzenlenir. Kurum kontenjanı değişikliği ve/veya fen laboratuvarı düzenlemesi gerektiren başvurularda 13 üncü ve 17 nci madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. Bu fıkra doğrultusunda millî eğitim müdürlüğüne yerleşim planıyla başvuran kurucu/kurucu temsilcisinin, yerleşim planının, kurumun yerleşimine uygun olarak düzenlendiğine veya en geç 4/8/2017 tarihine kadar düzenleneceğine dair taahhütnamesi de başvuru esnasında alınır.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin geçici 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “özel öğrenci etüt eğitim merkezleri,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kursları için yürürlükte olan öğretim programlarından yedi yıllık süresi tamamlananlar, ilgili kurum/kuruluş tarafından iki yıl içinde değerlendirilerek geliştirilir ve tekrar onaya sunulur. İki yıl içinde yenilenmeyen programlar iptal edilir. İptal edilen programları uygulayan kurumlarda başka programlar bulunmaması hâlinde ilgili kurum, 13 üncü madde hükümleri doğrultusunda en geç iki ay içerisinde program ilavesi yapar. İki ay içerisinde program ilavesi yapmayan kurumun, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(2) Lise ve dengi okul mezunlarına yönelik EK-15’te yer alan bilim grubu programlarını uygulayan temel liselerde, bilim grubu sayısında artış olmaması kaydıyla bilim grubunda ve programlarında değişiklik yapılabilir.

GEÇİCİ MADDE 17 – (1) 54 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan indirim oranı şartı 2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtları için geçerli olmak üzere uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 18 – (1) 1/7/2017 tarihine kadar faaliyet gösterecek olan öğrenci etüt eğitim merkezleri için bu Yönetmeliğin mülga hükümleri uygulanır.

(2) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin Kanunda belirtilen kurumlara dönüşüm başvurusu kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 1/7/2017 tarihine kadar yapılır. Dönüşüm iş ve işlemleri 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ancak mevcut binasında okula dönüşmek için başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinden 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (k), (l) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Bu fıkra kapsamında dönüşüme başvuran öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kurucularında, dönüşmek amacıyla başvurduğu kurum için 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (s), (ş), (t) bentlerinde belirtilen kurucu nitelikleri aranmaz. Mevcut kurucu temsilcisi, aynı bentlerde belirtilen niteliklere haiz olup olmadığına bakılmaksızın 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar kurucu temsilciliğine devam edebilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2/B eklenmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan kişisel gelişim kursları kategorisinin “Açıköğretim Öğrencileri İçin Kurs Grubu”na ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı formun yetenek kursları kategorisinde yer alan “Dans ve Bale Kursu Grubu” satırının altına aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 36 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 37 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 21 Haz 2017 09:34 #2

 • garip
 • garip Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Platin Uye
 • Gönderiler: 954
 • Teşekkür Sayısı: 383
 • Başarı: -55
sanırım 2 yıl kadar önce yazmıştım. istanbul büyükşehir belediyesi adına aspb'na çok büyük otizm okulu projesi için başvurulduğunda bakanlık yetkilileri şu anda yeni bir yönetmelik hazırlıyor MEB ve belediyelere özel okul, dersane, etüt merkezi açma yetkisi (bence tekeli) verilecek, o yönetmelik kapsamında teşvikler de olacak; yönetmelik çıkınca projenizi alacağınız teşvikle yapabilirsiniz demişlerdi. ve o yönetmelik yayımlandı.
bundan sonra ne olacak? belediyeler ve stk'lar bu yönetmelik kapsamında başta etüt merkezleri olmak üzere özel gereksinim bireyler için de merkezler açabilecek ve işletmesi belediye şirketi ya da bir stk üzerinden olduğu takdirde meb ödeneklerinden de yararlanabilecekler. ya da yerel yönetimler öz kaynakları ve velilerden alınacak ek ücretlerle hizmet verecekler. bu yönetmelikle ilgili bugün bazı basın yayın organlarında bir şeye dikkat çekilmiş, önemli ve hassas bir konu bence de..
Son Düzenleme: 21 Haz 2017 09:35 yazan garip. Sebep: imla
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 21 Haz 2017 17:31 #3

 • gulumse
 • gulumse Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Altın Uye
 • Gönderiler: 241
 • Teşekkür Sayısı: 146
 • Başarı: 1
belediyeler kendi işlerini çok iyi yapıyor da bir de özel okul vs. açacak..

kervan yolda da dizilmiyor
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.296 saniye
Sistem Kunena Forum