Hoş geldiniz, Ziyaretçi
Kullanııcı Adı: Şifre: Beni hatırla

BAŞLIK: devir alma

devir alma 21 Tem 2015 17:19 #1

 • merveylcnky
 • merveylcnky Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 2
 • Başarı: 0
bana yardımcı olur musunuz? özel eğitim kurumunu devir almak için işlemlerin milli eğitim boyutunu bilen varsa bana yazabilir mi?
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

devir alma 22 Tem 2015 09:19 #2

 • yakomoz
 • yakomoz Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Kıdemli Uye
 • Gönderiler: 72
 • Teşekkür Sayısı: 18
 • Başarı: 1
530 781 16 41
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Şu kullanıcı(lar) Teşekkür etti: merveylcnky

devir alma 04 Eyl 2015 20:59 #3

 • merveylcnky
 • merveylcnky Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Yeni Uye
 • Gönderiler: 2
 • Başarı: 0
bu numaradan kiminle görüşeceğim
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

devir alma 07 Eyl 2015 10:13 #4

 • ptmehmet
 • ptmehmet Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Administrator
 • Gönderiler: 263
 • Teşekkür Sayısı: 261
 • Başarı: 6
devir alma derken ?
Şirketi devralıyorsanız işlem farklı sadece kurum ise farklı
COŞKU ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Mehmet TAN
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

devir alma 07 Eyl 2015 10:15 #5

 • ptmehmet
 • ptmehmet Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Administrator
 • Gönderiler: 263
 • Teşekkür Sayısı: 261
 • Başarı: 6
COŞKU ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Mehmet TAN
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.

devir alma 07 Eyl 2015 10:16 #6

 • ptmehmet
 • ptmehmet Kullanıcısının Avatarı
 • Offline
 • Administrator
 • Gönderiler: 263
 • Teşekkür Sayısı: 261
 • Başarı: 6
Devir ve kurucu temsilcisi değiĢikliği

MADDE 14 – (1) Kurumun, kuruculuk koĢullarını taĢıyan baĢka bir gerçek veya tüzel kiĢiliğe devredilebilmesi için;
a) Yeni kurucu gerçek kiĢi ise kurucuya, tüzel kiĢi ise kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler,
b) Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iĢ sözleĢmeleri,
c) Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiĢ olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,
ç) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Ek ibare:RG-8/8/2015-29439) binanın tapu senedi örneği ile baĢvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleĢmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,
d) Bir arada bulunan kurumlardan herhangi birinin devrinde, her kurumun Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen bölümlerin tamamının bulunduğunu, ikiden fazla bir arada bulunan kurumların devrinde ise devri yapılmayan kurumların bir arada faaliyette bulunma Ģartlarını taĢıdığını gösterir yerleĢim planı
tamamlanarak valiliğe müracaat edilir.
(2) Kurumun devir iĢlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde (DeğiĢik ibare:RG-5/7/2014-29051) maarif müfettiĢi raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı veren merciin izni ile (DeğiĢik ibare:RG-8/8/2015- 29439) on beĢ iĢ günü içinde yapılır.
(3)(DeğiĢik:RG-8/8/2015-29439) Ancak; valilikçe yapılan incelemede kurumun müracaat tarihinden önce yapılan teftiĢ veya denetimlerinde, kurumun geçici kapatılmasına iliĢkin teklif bulunması hâlinde, bu teklifin uygun görülerek uygulanmasından sonra; hakkında adlî ve/veya idarî soruĢturma bulunan kurumların ise soruĢturması sonuçlandıktan sonra devir iĢlemi gerçekleĢtirilir. Sürekli kapatılma teklifi getirilen kurumlar devredilemez.
(4) Kurumun kurucusu olan Ģirketin türünün değiĢtirilmesi ve bu değiĢikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması hâlinde kurucu temsilcisi, devir senedi dıĢında birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte valiliğe müracaat eder.
(5) Kurum devir iĢlemleri, kurum açma izni ile iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurum devredilmiĢ sayılmaz.
(6) Kurucusu tüzel kiĢilik olan kurumlarda kurucu temsilcisi değiĢikliği;
a) (DeğiĢik:RG-5/7/2014-29051) Kurucu temsilcisi değiĢikliğine ait genel kurul veya yönetim kurulu kararı,
b) Kurucu temsilcisine ait bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan belgeler
ile birlikte millî eğitim müdürlüğüne müracaat edilir. Kurucu temsilcisi değiĢikliği kurum açma izni ile iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı veren merci tarafından (DeğiĢik
ibare:RG-8/8/2015-29439) on beĢ iĢ günü içinde yapılır.
(7) Kurucu temsilciliği değiĢikliği iĢlemleri, kurum açma izni ile iĢ yeri açma ve
çalıĢma ruhsatını veren merci tarafından sonuçlandırılmadıkça kurucu temsilcisi değiĢikliği tamamlanmıĢ sayılmaz.
(8) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
COŞKU ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI

Mehmet TAN
Sadece Kayıtlı kullanıcılar yazı yazabilir.
Sayfa oluşturma zamanı: 0.276 saniye
Sistem Kunena Forum